QUEST GDPR

Zpracování osobních údajů v rámci klubu QUEST a práva subjektu údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji je oproti podpisu souhlasu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“)

 

Údaje, které v rámci klubu zpracováváme jsou: osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště,
mobil, email; dále kontaktní údaje na rodiče v podobě emailu a telefonu – v případě nedovršení 18ti let)

 

Správce údajů:
Název (spolku): Sbor Církve bratrské v Praze 13
IČO: 73633666
Sídlo: Praha – Stodůlky, Nušlova 2273/11, PSČ 15800
(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:

a) pro vnitřní potřebu spolku:

 • k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění
  běžné činnosti spolku v rozsahu uvedeném výše;
 • předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku,
  popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, bydliště;

b) pro marketingové a informační účely

 • vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů v rozsahu – jméno a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými
  osobami bez připojení dalších osobních údajů;
 • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné
  činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);

 

Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v na této stránce a závazné přihlášce do klubu.

Souhlas se uděluje na dobu 5 let ode dne jeho udělení.

Účastník popř. jeho zákonný zástupce je informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů
mají právo:

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,
 • vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o účastníkovi zpracovávány,
 • vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,
 • žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování,
  ale nesouhlasím s jejich výmazem,
 • žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,
 • vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
 • právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od
  obdržení žádosti správcem.